Strategia Employer Branding

Korzyści Mierniki / KPI’s
 • Spójna z tożsamością firmy koncepcja działań EB, ukierunkowana na zwiększanie potencjału obecnych pracowników i pozyskiwanie lepszych aplikantów
 • Wytyczne dla działu HR dotyczące komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Satysfakcja pracowników, jako funkcja utożsamienia z wartościami i mantrą
 • Samoocena, w tym samoocena z perspektywy ciągłego doskonalenia i rozwoju
 • Rotacja pracowników (fluktuacja, inaczej wskaźnik ruchliwości)
 • Wydajność pracy, pracowników – sumaryczny efekt podnoszenia kwalifikacji, morale, innowacyjności i usprawniania procesów wewnętrznych (przychód lub wartość dodana na osobę, wskaźnik przychodów do sumy wynagrodzeń)
 • Miernik szczegółowe związane z budową wizerunku wśród potencjalnych pracowników (w tym efektywność procesów rekrutacyjnych)

Marketing wewnętrzny

Korzyści Mierniki / KPI’s
 • Opracowany zestaw rekomendacji dla działów HR, specjalistów ds. komunikacji wewnętrznej
 • Wzrost spójności działań w ramach marketingu wewnętrznego z komunikacją zewnętrzną
 • Zaangażowanie pracowników – poziom motywacji, decentralizacji i zbieżności celów
 • Liczba i %pracowników, których cele są zbieżne z celami strategicznymi firmy i którzy te osiągnęli cele (ilość szkoleń i % budżetu szkoleniowego przypadający na rozwój kluczowych kompetencji)
 • Liczba i %pracowników, którzy mają postawione indywidualne cele (w obszarze CB); którzy mają / zdobyli doświadczenie w obszarze X
 • Informacja o udanych inicjatywach, o korzyściach [promocja postaw]; informacja o zasadach ich premiowania
 • Efektywność pracy zespołowej: liczba wspólnych projektów, konsultacji, dzielenia się wiedzą i korzyściami z innych projektów, zaangażowań
 • Wskaźnik fluktuacji dla kluczowych pracowników (objętych komunikacją)

Marketing rekrutacyjny

Korzyści Mierniki / KPI’s
 • Wsparcie tradycyjnej rekrutacji kampanią marketingową budującą pożądany wizerunek
 • Opracowanie wytycznych dla agencji pośrednictwa pracy, headhunterów, agencji reklamowych, domów mediowych
 • Czas rekrutacji; liczba i jakość aplikacji (wynik selekcji przy niezmienionych kryteriach)
 • Odsetek przyjętych zaproszeń i odbytych spotkań
 • Oczekiwania finansowe (większa elastyczność, związanych z chęcią podjęcia pracy w firmie)
 • Wskaźnik satysfakcji pozostałych pracowników z pracy, po przeprowadzeniu działań/kampanii rekrutacyjnej (byłych pracowników, stażystów)

Obszar Marketingu


Obszar Tożsamości Korporacyjnej


Obszar PR


Obszar HR